ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศขยายระยะเวลา เรื่อง เงินกลางค้างจ่ายคืนสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่มาติดต่อขอรับเงินคืน

ตามที่ศาลจังหวัดกระบี่ได้ตรวจพบว่ามีเงินกลางค้างจ่าย และผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืน และศาลจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือแจ้งให้มาติดต่อขอรับเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีประกาศจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1 ) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ศาลจังหวัดกระบี่จึงขอขยายเวลาการมาติดต่อขอรับเงิน เป็นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563