ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย”

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่     ได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย” ในการนี้ นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ และ นายนริศ วงศ์ตระกูล     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รวมประมาณ 100 คน เกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ตลอดจนบทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล     พ.ศ. 2560 และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมผู้ต้องหาหรือจำเลยในฐานะประชาชนของสังคมได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น/.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ